2018FIRST工程挑战赛浙江省选拔赛补充通知


2018 FIRST 工程挑战赛浙江省选拔赛补充通知

各参赛队伍:

鉴于广大参赛队伍的迫切需要以及组委会报名系统升级,为了方便未在报名期内完成报名事项的队伍继续完成报名工作。赛事组委会经过会议商讨,现决定2018 FIRST 工程挑战赛浙江省选拔赛报名截止时间延长至2018年3月5日15:00,届时报名系统将自动关闭。

 特此通知

 

                                                         中国FIRST 机器人竞赛协会

                                                             2018年2月27日


用户登录(User Login)